LIBRARY COMMITTEE

I/C :Dr. P. G. Dixit(V.P.) / Dr. A. V. Kamble (V.P. )

1 Dr.Amruta Oke Advisor
2 Dr.Anjali Sardesai Chairperson
3 Dr.Shantashri Sengupta Coordinator
4 Shri.Prakash Sabale Asst-Coordinator
5 Prof.Sukhada Pandkar Asst-Coordinator
6 Dr.Anjali Sardesai Member
7 Dr.Barmukh R.B. Member
8 Prof.Gaikwad D.B. Member
9 Prof.Madhuri Ghanekar Member
10 Prof.Phadke Rama M. Member
11 Prof.Rasika Date Member
12 Prof.Umesh Kothawade Member
13 Shri.Indrajit Parde Member
14 Shri.Anil Kakad Member
15 Shri.A. N. Para Member
16 UR Member